Tuesday, September 30, 2014

Notification - Dasara Festival

£ÀA§æ: C¥ÀgÁzsÀ(¸ÀAZÁgÀ)/11/ªÀÄA.£À/2013

 

¥ÉưøÀÄ DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀZÉÃj

ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ

¢£ÁAPÀ: 30-09-2014

 

C¢ü¸ÀÆZÀ£É

               

¢£ÁAPÀ: 04-10-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉUÉ PÀÄzÉÆæý ²æà UÉÆÃPÀtð£ÁxÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£À¢AzÀ £ÀªÀzÀÄUÉðAiÀÄgÀÄ, ±ÁgÀzÉ, UÀuÉñÀ «UÀæºÀ, ««zsÀ mÁå¨ÉÆèÃUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CµÉÖà ¸ÀASÉåAiÀÄ d£ÀgÉÃlgï ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ ±ÉÆèsÁAiÀiÁvÉæAiÀÄÄ ªÀÄtÚUÀÄqÉØ-¯ÉÃr»¯ï-¯Á¯ï¨sÁUï-¦«J¸ï-£ÀªÀ¨sÁgÀvï ªÀÈvÀÛ-PÉJ¸ïDgï gÀ¸ÉÛ-PÉ.©. ªÀÈvÀÛ-UÀt¥Àw ºÉʸÀÆ̯ï gÀ¸ÉÛ-ªÉÆû¤ «¯Á¸À-NAªÀĺÀ¯ï dAPÀë£ï-gÀxÀ©Ã¢-¯ÉÆêÀgï PÁgï¹ÖçÃmï-£ÀÆåavÀæ-C¼ÀPÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ PÀÄzÉÆæý zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ §AzÀÄ zÉêÀ¼ÀzÀ PÉgÉAiÀÄ°è d®¸ÀÜA¨sÀ£ÀUÉƼÀî°zÉ. F ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30,000 QÌAvÀ®Æ ºÉaÑ£À d£ÀgÀÄ ¸ÉÃgÀĪÀ ¤jÃPÉë EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄÄzÀÝPÀÆÌ d£ÀgÀÄ ¤AvÀÄ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ «ÃQë¸À°zÁÝgÉ. F ¸ÀªÀÄAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà C»vÀPÀgÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄzÀAvÉ ¸ÀzÀj gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¥ÀgÁåAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆa¹ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ºÉÆgÀr¸ÀĪÀAvÉ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥Éưøï DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ, ¸ÀAZÁgÀ G¥À «¨sÁUÀ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆÃjgÀÄvÁÛgÉ.

CAvÉAiÉÄà EªÀgÀ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁVzÀÄÝ, ¸ÁªÀðd¤PÀ »vÀzÀȶ׬ÄAzÀ ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀÄUÀªÀÄ ¸ÀAZÁgÀ zÀȶ׬ÄAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÁºÀ£À ¸ÀAZÁgÀzÀ°è vÁvÁÌ°PÀªÁV ªÀiÁ¥ÁðqÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ CUÀvÀåªÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁVzÉ. DzÀÝjAzÀ Dgï. »vÉÃAzÀæ, L.¦.J¸ï, ¥Éưøï DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ ºÁUÀÆ CrµÀ£À¯ï r¹ÖçPïÖ ªÀiÁåf¸ÉÖçÃmï, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ DzÀ £Á£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ 1988 gÀ PÀ®A 115 ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1989 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 221 gÀ°è ¥ÀæzÀvÀÛªÁzÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹ ¢£ÁAPÀ 04-10-2014 gÀAzÀÄ C¥ÀgÁºÀß 15-00 UÀAmɬÄAzÀ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ¸ÁVzÀAvɯÁè DAiÀiÁ gÀ¸ÉÛUÀ½UÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ F PɼÀUÉ ¸ÀÆa¹gÀĪÀAvÉ ªÁºÀ£À ¸ÀAZÁgÀzÀ°è vÁvÁÌ°PÀ ªÀiÁ¥ÁðqÀÄ ªÀiÁr §zÀ° ªÀåªÀ¸ÉÜ ¸ÀÆa¹ DzÉñÀ ºÉÆgÀr¹gÀÄvÉÛãÉ.  

 

ªÁºÀ£À ¸ÀAZÁgÀzÀ ªÀiÁ¥Áðr£À «ªÀgÀ

 

1.      PÉÆmÁÖgÀ ZËQ ªÀÄvÀÄÛ §d¥É PÀqÉUÀ½AzÀ £ÀUÀgÀPÉÌ §gÀĪÀ J¯Áè vÀgÀºÀzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ PÀÄAnPÁ£À-PÉ.¦.n-£ÀAvÀÆgÀÄ ªÀÄÄSÉãÀ £ÀUÀgÀ ¥ÀæªÉò¸ÀĪÀÅzÀÄ.

2.    £ÀUÀgÀ¢AzÀ PÉÆmÁÖgÀ, PÀÄAnPÁ£À, §d¥É, GqÀĦ, PÁPÀð¼À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ J¯Áè vÀgÀºÀzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ §Amïì ºÁ¸ÉÖÃ¯ï ªÀÄÆ®PÀ £ÀAvÀÆgÀÄ ¸ÉÃj ºÉzÁÝj ªÀÄÄSÉãÀ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄĪÀÅzÀÄ.

3.    ªÉÄgÀªÀtÂUÉ DgÀA¨sÀªÁzÀ PÀÆqÀ¯É AiÀiÁ d£À¸ÀAzÀt C£ÀĸÀj¹ CzÀPÉÌ ªÉÆzÀ¯Éà £ÀÆåavÁæ¢AzÀ PÀÄzÉÆæý PÀqÉUÉ, C¼ÀPÉ dAPÀë£ï¤AzÀ PÀÄzÉÆæý zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀqÉUÉ J¯Áè vÀgÀºÀzÀ ªÁºÀ£À ¸ÀAZÁgÀªÀ£ÀÄß ¤µÉâü¸À¨ÉÃPÁVzÉ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ PÀAqÀvï¥À½î-ªÀÄAr-PÀÄzÉÆæý-¨ÉÆPÀÌ¥ÀlÚ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ.

4.    ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛUÉ §AzÀ PÀÆqÀ¯Éà ¯ÉÃr»¯ï PÀqɬÄAzÀ PÀÄzÉÆæý PÀqÉUÉ J¯Áè vÀgÀºÀzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀªÀ£ÀÄß ¤µÉâü¸À¯ÁVzÉ.

5.    ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄÄ ¯ÉÃr»¯ï dAPÀë£ï §AzÀ PÀÆqÀ¯Éà GªÁð PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ J¯Áè vÀgÀºÀzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¨ÉÆüÀÆgÀÄ £À¹ðAUï ºÉÆêÀiï¤AzÀ PÉÆÃmÉPÀt gÀ¸ÉÛAiÀiÁV PÁ¦PÁqÀÄ-PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ ªÀÄÄSÉãÀ ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ.

6.    ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄÄ ¯Á¯ï¨ÁUï vÀ®Ä¥ÀĪÀµÀÖgÀ°è PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. PÀqɬÄAzÀ JAf gÀ¸ÉÛUÉ, ©eÉÊ PÀqɬÄAzÀ PÉJ¸ïDgïn¹ PÀqÉUÉ J¯Áè vÀgÀºÀzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀªÀ£ÀÄß ¤µÉâü¸À¨ÉÃPÁVzÉ. F ¸ÀªÀÄAiÀÄ PÀÄAnPÁ£À PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. ªÀÈvÀÛzÀ §½ JqÀPÉÌ wgÀÄV ©eÉÊ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ. CzÉà jÃw ¥À±ÀÄ D¸ÀàvÉæ dAPÀë£ï (PÀ¥ÀÄa£ï ZÀZïð)¤AzÀ PÉÆÃjgÉÆnÖ dAPÀë£ï PÀqÉUÉ J¯Áè vÀgÀºÀzÀ ªÁºÀ£À ¸ÀAZÁgÀ ¤µÉâü¸À¯ÁVzÉ.

7.    ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ÀÄì ¤¯ÁÝtPÉÌ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ J¯Áè PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ PÉ.¦.n - PÀÄAnPÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀªÉà ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ.

8.    ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄÄ DAiÀiÁ dAPÀë£ïUÀ¼À£ÀÄß vÀ®Ä¥ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è JzÀÄj¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀÆqÀÄ gÀ¸ÉÛUÀ½AzÀ §gÀĪÀ J¯Áè vÀgÀºÀzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤µÉâü¸À¯ÁVzÉ.

9.    ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ¸ÁUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ EPÉÌ®UÀ¼À°è J¯Áè vÀgÀºÀzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¤®ÄUÀqÉAiÀÄ£ÀÄß ¤µÉâü¸À¨ÉÃPÁVzÉ.

10.  ªÉÄgÀªÀtÂUÉ «ÃQë¸À®Ä §gÀĪÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß EvÀgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ d£ÀgÀ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CrØØ¥Àr¸ÀzÀAvÉ ®¨sÀå EgÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ¤®ÄUÀqÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ,

 

     F DzÉñÀzÀ£ÀéAiÀÄ ¸À¢æ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÁºÀ£À ¸ÀAZÁgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ §UÉÎ CªÀ±Àå«gÀĪÀ ¸ÀÆZÀ£Á ¥sÀ®PÀ C¼ÀªÀr¸À®Ä ºÁUÀÆ ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß £ÉêÀÄPÀUÉƽ¸À®Ä ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥Éưøï DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ G¥À «¨sÁUÀ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ 1988 gÀ ¸ÉPÀë£ï 116 gÀ ¥ÀæPÁgÀ C¢üPÁgÀªÀżÀîªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ.

F C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 30-09-2014 gÀAzÀÄ £À£Àß ¸Àé-ºÀ¸ÀÛ ¸À» ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉæAiÉÆA¢UÉ ºÉÆgÀr¹gÀÄvÉÛãÉ.

 

¸À»/-

 (Dgï. »vÉÃAzÀæ)

¥ÉưøÀÄ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ

ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ

Usage of Helmet

    ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀªÁgÀgÀÄ ºÉ¯Éämï zsÀj¸ÀĪÀ §UÉÎ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ-1988 PÀ®A : 129gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À Nr¸ÀĪÁUÀ EArAiÀÄ£ï ¸ÁÖöåAqÀqïìð §ÆågÉÆà UÀÄtªÀÄlÖzÀ ºÉ¯Éämï zsÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀªÁgÀgÀÄ PÀ¼À¥É UÀÄtªÀÄlÖzÀ ºÉ¯ÉämïUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÀÄÝ, EzÀÄ PÀÆqÁ zÉñÀzÀ°è ºÉZÀÄÑwÛgÀĪÀ ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ C¥ÀWÁvÀUÀ½UÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁzÀ CA±ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä vÀ¯É Erà zÉúÀzÀ°è ¨sÁgÀªÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛ. C¥ÀWÁvÀPÉÆ̼ÀUÁzÁUÀ ªÉÆzÀ®Ä £É®PÉÌ ©Ã¼ÀĪÀÅzÀÄ EzÉà ªÀÄvÀÄÛ aQvÉì ªÀiÁqÀ®Ä PÀµÀÖ¸ÁzsÀåªÁzÀ ¨sÁUÀªÀÇ EzÉà DVgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀPÉÆ̼ÀUÁUÀĪÀ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀªÁgÀgÀ°è ¥Àæw ±ÀvÀ 90QÌAvÀ ºÉZÀÄÑ d£À ºÉ¯Éämï zsÀj¸ÀzÉà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÁUÀÆ PɼÀzÀeÉðAiÀÄ ºÉ¯Éämï zsÀj¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀqÀÄwÛzÁÝgÉ. EzÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀUÀAqÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ¥Á°PÉUÀ¼À ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀªÁgÀgÀÄ ºÉ¯Éämï zsÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀqÁØAiÀÄ JA§ÄzÁV C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀr¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ : 01-11-2006 gÀAzÀÄ eÁåjUÉ §A¢gÀÄvÀÛzÉ.

 

     ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå : ºÉZïnr 278 J¸ïJ¸ïn 2004 ¢£ÁAPÀ : 29-06-2006, 01-08-2006 ªÀÄvÀÄÛ 04-11-2006 gÀ°è PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ¥Á°PÉAiÀÄÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ gÁdåzÀ EvÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Á°PÉUÀ¼ÁzÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ¨É¼ÀUÁ«, ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ®âUÀðUÀ¼À°è ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁV Bureau of Indian Standards, standard No. IS 4151 : 1993 ªÀiÁ¥À£À ºÉÆA¢gÀĪÀ ºÉ¯Éämï zsÀj¸ÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß PÀqÁØAiÀÄUÉƽ¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

 

LJ¸ïL ªÀiÁ¥À£À ºÉÆA¢gÀĪÀ ºÉ¯ÉämïUÀ¼ÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¸ÀA¥ÀÆtð gÀPÀëuÉAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀAwgÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÀgÀ°è a£ï ¸ÁÖç¥ï EgÀ¨ÉÃPÀÄ. »AzÀÄUÀqÉ PÀÄwÛUÉAiÀĪÀgÉUÉ gÀPÀëuÉ PÉÆqÀĪÀAwgÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ UÀzÀÝPÉÌ gÀPÀëuÉ MzÀV¸À®Ä a£ï PÀ¥ï EgÀ¨ÉÃPÀÄ. PÀtÂÚUÉ gÀPÀëuÉ MzÀV¸À®Ä ªÉʸÀgï EgÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÉ¯Éämï£À »AzÀÄUÀqÉ j¥sÉèPÀÖgï EgÀ¨ÉÃPÀÄ. EAvÀºÀ LJ¸ïL ªÀiÁ¥À£À ºÉÆA¢gÀĪÀ ºÉ¯ÉämïUÀ¼À£ÀÄß zsÀj¸ÀzÀ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀªÁgÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ JA§ÄzÁV F ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ.

 

¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀÄgÀPÉëAiÀÄ zÀȶ׬ÄAzÀ £ÀªÉÆäA¢UÉ ¸ÀºÀPÀj¸À®Ä F ªÀÄÆ®PÀ PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

Notification : CM Visit to Mangalore

£ÀA§æ: ¹.Dgï.JA(¸ÀAZÁgÀ)/ 10 /¹N¦/2014

 

¥ÉưøÀÄ DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀZÉÃj

ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ

¢£ÁAPÀ:  30-09-2014

 

C¢ü¸ÀÆZÀ£É

 

        ¢£ÁAPÀ: 01-10-2014 gÀAzÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ ªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRå ªÀÄAwæAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ «ªÀiÁ£À ¤¯ÁÝt¢AzÀ ¦°PÀļÀ ¥ÁæzÉòPÀ «eÁÕ£À PÉÃAzÀæPÉÌ DUÀ«Ä¹ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¥Á¯ÉÆμÀî°gÀĪÀgÀÄ. F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà C»vÀPÀgÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄzÀAvÉ ºÁUÀÆ £ÀUÀgÀzÀ°è d£À¸ÀAzÀt ºÉZÁÑUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ §AzÉÆç¸ïÛ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ §UÉÎ ªÁºÀ£À ¸ÀAZÁgÀzÀ°è ªÀiÁ¥ÁðqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ «.L.¦ gÀªÀgÀÄ ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀ gÀ¸ÉÛUÀ¼À°è ªÁºÀ£À ¤®ÄUÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAZÁgÀªÀ£ÀÄß ¤§ðA¢ü¹, ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆa¹ ¸ÀÆPÀÛ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ºÉÆgÀr¸ÀĪÀAvÉ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥Éưøï DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ, ¸ÀAZÁgÀ G¥À «¨sÁUÀ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆÃjgÀÄvÁÛgÉ.

 

 

        CAvÉAiÉÄà EªÀgÀ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹zÉ. ªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRå ªÀÄAwæAiÀĪÀgÀ ¨sÀzÀævÉAiÀÄ zÀȶ׬ÄAzÀ ºÁUÀÆ £ÀUÀgÀzÀ°è d£À¸ÀAzÀt ºÉZÁÑUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀÄUÀªÀÄ ¸ÀAZÁgÀzÀ »vÀzÀȶ׬ÄAzÀ ªÁºÀ£À ¸ÀAZÁgÀzÀ°è vÁvÁÌ°PÀªÁV ªÀiÁ¥ÁðqÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ CUÀvÀåªÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁVzÉ. DzÀÝjAzÀ ²æà Dgï. »vÉÃAzÀæ, ¥Éưøï DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ ºÁUÀÆ CrµÀ£À¯ï r¹ÖçPïÖ ªÉÄf¸ÉÖÃmï, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ DzÀ £Á£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ 1988 gÀ PÀ®A 115 ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1989 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 221 gÀ°è ¥ÀæzÀvÀÛªÁzÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹ ¢£ÁAPÀ 01-10-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmɬÄAzÀ «L¦ gÀªÀgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹ ªÁ¥À¸ÀÄì vÉgÀ¼ÀĪÀ vÀ£ÀPÀ eÁåjAiÀÄ°ègÀĪÀAvÉ F PɼÀUÉ ¸ÀÆa¹gÀĪÀAvÉ ªÁºÀ£À ¸ÀAZÁgÀzÀ°è vÁvÁÌÌ°PÀ ªÀiÁ¥ÁðqÀÄ ªÀiÁr §zÀ° ªÀåªÀ¸ÉÜ ¸ÀÆa¹ DzÉò¹gÀÄvÉÛãÉ.  

 

1)     ªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRå ªÀÄAwæAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ «ªÀiÁ£À ¤¯ÁÝt¢AzÀ PÁªÀÇgÀÄ-¨ÉÆAzÉïï-¥ÀZÀÑ£Ár-ªÁªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁUÀðªÁV ¦°PÀļÀ ¤¸ÀUÀðzÁªÀÄzÀªÀgÉUÉ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀ ªÀiÁUÀðzÀ°è£À CqÀØgÀ¸ÉÛUÀ½AzÀ ºÁUÀÆ JzÀÄj¤AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¨ÁgÀzÀAvÉ ºÁUÀÆ gÀ¸ÉÛAiÀÄ EPÉÌ®UÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À C£ÀªÀ±ÀåPÀ ¤®ÄUÀqÉAiÀÄ£ÀÄß ¤µÉâü¸À¯ÁVzÉ

 

2)   ¦°PÀļÀ dAUÀ¯ï gɸÁmïð PÀqɬÄAzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸ÀܼÀzÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÀ J¯Áè vÀgÀºÀzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¥ÀæªÉñÀªÀ£ÀÄß ¤µÉâü¸À¯ÁVzÉ

 

3)   PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÁUÀÆ ¦°PÀļÀPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃqÀĪÀ J¯Áè ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁ£À¸À ªÁlgï ¥ÁPïð£À ªÀÄÄA¢£À ®¨sÀå EgÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤°è¸ÀĪÀÅzÀÄ.

 

       

        F DzÉñÀzÀ£ÀéAiÀÄ ¸À¢æ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CªÀ±ÀåªÀżÀî ¸ÀÆPÀÛ ªÀiÁQðAUï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆZÀ£Á ¥sÀ®PÀUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¸À®Ä ºÁUÀÆ ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀÄAvÀæt PÀvÀðªÀåPÉÌ ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß £ÉêÀÄPÀUÉƽ¸À®Ä ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÉưøÀÄ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¸ÀAZÁgÀ G¥À «¨sÁUÀ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ 1988 gÀ ¸ÉPÀë£ï 166 gÀ ¥ÀæPÁgÀ C¢üPÁgÀªÀżÀîªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ.

       

''ªÉÄð£À F ¤§ðAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ «.L.¦ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ vÀÄvÀÄð ¸ÉêÉAiÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ C£Àé¬Ä¸ÀĪÀÅ¢®è.''

 

        F C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 30 -09-2014 gÀAzÀÄ £À£Àß ¸Àé ºÀ¸ÀÛ ¸À» ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉæAiÉÆA¢UÉ ºÉÆgÀr¹gÀÄvÉÛãÉ.

 

¸À»/-

(Dgï »vÉÃAzÀæ.)

¥ÉưøÀÄ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ,

ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

Daily Crime Reports 30-09-2014

ದೈನಂದಿನ ಅಪರಾದ ವರದಿ.

ದಿನಾಂಕ 30.09.201407:00  ಗಂಟೆ  ವರೆಗಿನ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ  ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಮೀಷನರೇಟ್‌  ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ  ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು    ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

 

ಕೊಲೆ  ಪ್ರಕರಣ

:

0

ಕೊಲೆ  ಯತ್ನ

:

0

ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ

:

0

ಸುಲಿಗೆ ಪ್ರಕರಣ

:

0

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ   

:

0

ಮನೆ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ

:

0

ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಳವು

:

0

ವಾಹನ ಕಳವು

:

0

ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಕರಣ

:

0

ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ  ಪ್ರಕರಣ

:

2

ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ       

:

0

ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆ ಪ್ರಕರಣ

:

1

ಇತರ ಪ್ರಕರಣ

:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ಮಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ಪಶ್ಚಿಮ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣ : ದಿನಾಂಕ  29.09.2014 ರಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಗೋವಿಂದ ಪೈ ರವರು ಕಾರ್ಪೋರೆಶನ್  ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರು ನಂಬ್ರ  ಕೆಎ.19.ಜೆಡ್.6402 ನೇದನ್ನು ನಗರದ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಕಾರ್ಪೋರೆಶನ್  ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ  ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಬಳಿ ತಲುಪಿದ ಸಮಯ 19.15 ಗಂಟೆಗೆ  ಕಾರಿನ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಚಾಲಕ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನಂಬ್ರ ಕೆಎ.19..8676 ನೇದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ  ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಜಾಗರುಕತೆಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು  ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಿನ ಬಲ ಬದಿಯ ಹಿಂದಿನ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಜಖಂಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿದೆ.

 

2.ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣ : ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನು ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಎಂ.ಸಿ. ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿಯೂ, ಇವರ ಸ್ನೇಹಿತ ರವಿಕುಡ್ತರ್ಕರ್ರವರು ಎಂ.ಬಿ.. ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ  ಕೋಟೆಕಾರು ಗ್ರಾಮದ ಮಾಡೂರು ಬೀರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಆಫ್ಮೆನೆಜ್ಮೆಂಟ್ಅಂಡ್ಇನ್ಫೋರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೇ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಾಸ್ಟೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ರವಿಕುಡ್ತರ್ಕರ್ರವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಮಂಗಳೂರು ಸೈಂಟ್ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಸಿ. ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರವಿ ಗನ್ನ ಎಂಬವರಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಜ್ವರ ಬಂದ ಕಾರಣ ದಿನಾಂಕ. 23-9-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಮತ್ತು ರವಿಕುಡ್ತರ್ಕರ್ರವರ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಹಾಸ್ಟೇಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದವರು ಮರುದಿನ ದಿನಾಂಕ. 24-9-2014 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸುಮಾರು 5-15 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ರವಿಗನ್ನ ರವರು ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಕೋಟೆಕಾರು ಗ್ರಾಮದ ಮಾಡೂರು ಬೀರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಆಫ್ಮೆನೆಜ್ಮೆಂಟ್ಅಂಡ್ಇನ್ಫೋರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಹಾಸ್ಟೇಲಿನ 2ನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ಪರಿಣಾಮ ರವಿಗನ್ನ ರವರ ಮೈಕೈಗೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯವುಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಸದ್ರಿ ರವಿಗನ್ನ ರವರು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ಹಾಸ್ಟೇಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಯ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ಸ್ವಿಚ್ಬೋರ್ಡ್ನ್ನು ಕಿತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕೈಗೆ ತಾನೇ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

 

3.ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣ : ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಾ ರವರ ಗಂಡ ಕಿಶೋರ್‌‌ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಬವರು ದಿನಾಂಕ: 28.09.2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30 ಗಂಟೆಗೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಇದೆ ಎಂದು ಪಿರ್ಯಾಧಿದಾರರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಮನೆಯಾದ ಮಂಗಳೂರು ಅಳಪೆ ವಿಜಯನಗರ ಕಂಕನಾಡಿ ರೈಲ್ವೇ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಳಿಯ ನೋರೊನ್ಹಾ ಕಂಪೌಂಡ್ ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದವರು ರಾತ್ರಿಯಾದರೂ ಮನೆಗೆ ಬಾರದೇ ಇದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ನೆರೆಕಯವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವುದಾಗಿದೆ. ಕಾಣೆಯಾದ ಕಿಶೋರ್‌‌ ಪೂಜಾರಿ ರವರ ಚಹರೆ: ಎತ್ತರ ಸುಮಾರು 5.6 ಅಡಿ, ಎಣ್ಣೆ ಕಪ್ಪು ಮೈ ಬಣ್ಣ, ಸಪೂರ ಶರೀರ, ತುಳು, ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ಮಲಯಾಳಂ ಬಾಷೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಗ್ರೇ ಕಲರ್‌‌ ಪ್ಯಾಂಟ್ಮತ್ತು ಕ್ರೀಮ್‌‌ ಕಲರ್‌‌ ಶರ್ಟ್ಧರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

 

4.ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣ : ದಿನಾಂಕ: 27.09.2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 7.00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಶೀರ್ ರವರು ತನ್ನ ಬಾಬ್ತು ಕಾರು ನಂಬ್ರ: KA19MD7825 ನೇದನ್ನು  ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆಯಿಂದ  ವಿಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾ ಅಡ್ಯಾರ್‌‌ ಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ ತಲುಪಿದಾಗ  ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಕಾರಿನ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ  ಲಾರಿ ನಂಬ್ರ: KA19A9491 ನೇದನ್ನು ಅದರ ಚಾಲಕ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಕಾರಿನ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಕಾರಿನ ಹಿಂಬಾಗದ ಬಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಖಂಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪಿರ್ಯಾಧಿದಾರರ ಕಾರಿನ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿಹೊಡೆದ ಲಾರಿಯ ಚಾಲಕನಲ್ಲಿ  ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿ ಕಾರಿಗೆ ಜಖಂ ಆದ ಬಗ್ಗೆ ಖರ್ಚುವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 29-09-2014 ರಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಖರ್ಚುವೆಚ್ಚ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ತಡವಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದೂರು ನೀಡಿರುವುದಾಗಿದೆ.