Thursday, December 18, 2014

Notification :

£ÀA§æ: ¹.Dgï.JA(¸ÀA)/ 24 /¹N¦/2014              ¥ÉưøÀÄ DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀZÉÃj

                                                    ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ

                                                      ¢£ÁAPÀ:  17 -12-2014.

 

C¢ü¸ÀÆZÀ£É

 

 

 

ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀÄ ªÀÄgÀªÀÇgÀÄ-eÉÆÃPÀmÉÖ-¥ÀtA§ÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁªÀÄUÁjUÉ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 20-10-2014 jAzÀ 20-01-2015 gÀªÀgÉUÉ gÀ¸ÉÛ ¸ÀAZÁgÀzÀ°è ªÀiÁ¥ÁqÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀAvÉ f¯Áè¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀbÉÃjAiÀÄ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå: Dgï.n.J/¹.Dgï-98/2014-15/141034/¹9 ¢£ÁAPÀ 27-11-2014 gÀ°è PÉÆÃjgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¤jÃPÀëPÀgÀÄ, ¥ÀtA§ÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ RÄzÀÄÝ ¸ÀܼÀ ¥Àj²Ã®£É £Àqɹ, ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÉÆA¢UÉ ZÀað¹ ªÉÄð£À gÀ¸ÉÛ PÁªÀÄUÁjAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ §¢° ¸ÀAZÁgÀzÀ §UÉÎ ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÀ ¤ªÀÄÄðAeÉ-PÁ£À-eÉÆÃPÀmÉÖ ªÀiÁUÀðªÁV ªÁºÀ£À ¸ÀAZÀj¸À®Ä ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ vÁvÁÌ°PÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀAZÀj¸À®Ä, gÀ¸ÉÛ ¸ÀAZÁgÀzÀ°è vÁvÁÌ°PÀ ªÀiÁ¥ÁðqÀÄ ªÀiÁr C¢ü¸ÀÆZÀ£É ºÉÆgÀr¸ÀĪÀAvÉ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥Éưøï DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ G¥À «¨sÁUÀ gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ.

 

¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥Éưøï DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ G¥À «¨sÁUÀgÀªÀgÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁVzÉ. ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀÄ ªÀÄgÀªÀÇgÀÄ-eÉÆÃPÀmÉÖ-¥ÀtA§ÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁªÀÄUÁj ªÀÄÄPÁÛAiÀÄzÀ vÀ£ÀPÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ »vÀzÀȶ׬ÄAzÀ ªÁºÀ£À ¸ÀAZÁgÀzÀ°è ªÀiÁ¥ÁðqÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ CªÀ±ÀåPÀ EgÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀAqÀÄ,  Dgï. »vÉÃAzÀæ. L.¦.J¸ï, ¥Éưøï DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ ºÁUÀÆ CrµÀ£À¯ï r¹ÖçPïÖ ªÉÄf¸ÉÖÃmï, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ DzÀ £Á£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ 1988 gÀ PÀ®A 115 ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1989 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 221 gÀ ¥ÀæzÀvÀÛªÁzÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄgÀªÀÇgÀÄ-eÉÆÃPÀmÉÖ-¥ÀtA§ÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁªÀÄUÁjAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-12-2014 jAzÀ eÁåjUÉ §gÀĪÀAvÉ gÀ¸ÉÛ PÁªÀÄUÁjAiÀÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ vÀ£ÀPÀ gÀ¸ÉÛ ¸ÀAZÁgÀzÀ°è F PɼÀV£ÀAvÉ vÁvÁÌ°PÀ ªÀiÁ¥ÁðqÀÄ ªÀiÁr §zÀ° ªÀåªÀ¸ÉÜ ¸ÀÆa¹ DzÉò¹gÀÄvÉÛãÉ.

 

“¢£ÁAPÀ 16-12-2014 jAzÀ PÁªÀÄUÁjAiÀÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ vÀ£ÀPÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀÄ ªÀÄgÀªÀÇgÀÄ-eÉÆÃPÀmÉÖ-¥ÀtA§ÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁªÀiÁUÁjAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉwÛPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸À¢æ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¤ªÀÄÄðAeÉ-PÁ£À-eÉÆÃPÀmÉÖ ªÀiÁUÀðªÁV ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ”

F C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 16-12-2014 jAzÀ PÁªÀÄUÁjAiÀÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄzÀ vÀ£ÀPÀ HfðvÀzÀ°èzÉ.

 

        F DzÉñÀzÀ£ÀéAiÀÄ ¸À¢æ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CªÀ±ÀåªÀżÀî ¸ÀÆPÀÛ ªÀiÁQðAUï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆZÀ£Á ¥sÀ®PÀUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ C¼ÀªÀr¸À®Ä ºÁUÀÆ ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ ¸ÀÆPÀÛ ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß ¤AiÉÆÃf¹ F DzÉñÀ C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ¸À®Ä ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÉưøÀÄ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ G¥À «¨sÁUÀ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ C¢üPÁgÀªÀżÀîªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ.

 

         F C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:  17-12-2014 gÀAzÀÄ £À£Àß ¸Àé ºÀ¸ÀÛ ¸À» ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉæAiÉÆA¢UÉ ºÉÆgÀr¹gÀÄvÉÛãÉ.

 

 

                                                                                  

               (Dgï. »vÉÃAzÀæ.)

     ¥ÉưøÀÄ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ

                                                              ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ

Daily Crime Reports 18 12 2014 :

ದಿನಾಂಕ 18.12.201411:00  ಗಂಟೆ  ವರೆಗಿನ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ  ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಮೀಷನರೇಟ್‌  ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ  ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು    ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

 

ಕೊಲೆ  ಪ್ರಕರಣ

:

0

ಕೊಲೆ  ಯತ್ನ

:

0

ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ

:

0

ಸುಲಿಗೆ ಪ್ರಕರಣ

:

0

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ   

:

1

ಮನೆ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ

:

0

ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಳವು

:

0

ವಾಹನ ಕಳವು

:

0

ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಕರಣ

:

0

ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ  ಪ್ರಕರಣ

:

6

ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ        

:

0

ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆ ಪ್ರಕರಣ

:

0

ಇತರ ಪ್ರಕರಣ

:

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ಮಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣ : ದಿನಾಂಕ 17-12-14 ರಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ್ ಆಳ್ವ ರವರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಾಸ್ಸು ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:00 ಗಣಟೆಗೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿ ತಲುಪಿದಾಗ ಅವರ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಉಡುಪಿ ಕಡೆಗೆ ಮೀನಿನ ಲಾರಿ ನಂಬ್ರ ಕೆಎ-20-ಡಿ-2842ನೇದನ್ನು ಅದರ ಚಾಲಕ ಸುಧೀರ್ ಎಂಬವರು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಮಾನವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಿ ಪಿರ್ಯಾಧಿದಾರರ ಕಾರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಉಡುಪಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ದ್ವಿ ಚಕ್ರ ವಾಹನ ನಂಬ್ರ ಕೆಎ-19-ಇಬಿ-1464ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಅದರ ಸವಾರರಾದ ಕ್ಷೇವಿಯರ್ ಎಂಬರವರು ವಾಹನ ಸಮೇತ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿದ್ದುದರಿಂದ ಅವರ ತಲೆಗೆ ಗಂಭೀರ ತರದ ಗಾಯವಾಗಿ ಕೈ ಕಾಲುಗಳಿಗೂ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪದ್ಮಾವತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಯುನಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿರುವುದಾಗಿದೆ.

 

2.ಮಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣ : ದಿನಾಂಕ 14-12-14ರಂದು 11:00 ಗಂಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪಿರ್ಯಾಧಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ ಜತನ್ನ ರವರು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾದ ಮರಿಯ ಜತ್ತನ್ನರವರೊಂದೊಗೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಪುನರೂರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಪೋರೇಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಎ.ಟಿ.ಎಮ್ ನಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮನೆಯಾದ ಗೇರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುಲು ರಿಕ್ಷಾ ಸ್ಟಾಂಡಿನ ಬಳಿ ರಾ.ಹೆ-66ನ್ನು ದಾಟುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯ ಉಡುಪಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆಗೆ ಒಮಿನಿ ಕಾರು ನಂಬ್ರ ಕೆಎ-19-ಎಮ್.ಬಿ-4980ನೇದನ್ನು ಅದರ ಚಾಲಕ ಶಂಶುದ್ದೀನ್ ಎಂಬವರು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಮಾನವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಿ ಪಿರ್ಯಾಧಿದಾರರ ಪತ್ನಿಯವರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಅವರು ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಲ ಕಾಲಿಗೆ , ಮಣಿ ಗಂಟಿಗೆ ಮೂಳೆ ಮುರಿತದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಕೆ.ಎಮ್.ಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರೂ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡದೇ ಆರೋಫಿ ಶಂಶುದ್ದೀನನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿದವನು ಈವರಗೆ ಬಾರದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಪಿರ್ಯಾಧಿ ನೀಡಲು ತಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

 

3.ಮಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣ : ದಿನಾಂಕ: 16-12-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 7:10 ಗಂಟೆಗೆ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ. ಕಛೇರಿಯ ಎದುರುಗಡೆ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ರೋಹಿದಾಸ್ ಬಾಳಿಗಾ ರವರು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಆಟೋರಿಕ್ಷಾವನ್ನು ಅದರ ಚಾಲಕನು ಎ.ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾನವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಯು ಅಪಘಾತದ ಬಳಿಕ ವಾಹನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

 

4.ಮಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣ : ದಿನಾಂಕ: 16-12-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಬಲ್ಮಠ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಪಂಪ್‌‌ನ ಬಳಿ ಕೆಎ-19-ಇಎಂ-2567 ನಂಬ್ರದ ಅಕ್ಟಿವಾ ಸ್ಕೂಟರ್‌‌ನ್ನು ಆರೋಪಿಯು ಬಲ್ಮಠ ಶಾಂತಿ ಚರ್ಚ್ನ ಒಳರಸ್ತೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾನವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ತೆರೆದ ಡಿವೈಡರ್‌‌‌ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಅಂಬೆಡ್ಕರ್‌‌ ವೃತ್ತದಿಂದ ಬಲ್ಮಠ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಏಕಮುಖ ರಸ್ತೆಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿಸಿ ಬಲ್ಮಠ ವೃತ್ತದ ಕಡೆಗೆ ಶರತ್ರವರು ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಎ-19-ಇಇ-1258 ನಂಬ್ರದ ಅಕ್ಟಿವಾ ಹೋಂಡಾ ಸ್ಕೂಟರ್‌‌‌ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಕೆಎ-19-ಇಇ-1258 ನಂಬ್ರದ ಸ್ಕೂಟರ್‌‌ನ ಸವಾರ ಶರತ್‌‌‌‌ರವರ ಮುಖಕ್ಕೆ ತರಚಿದ ಗಾಯ, ಬಲಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಬಲಕಾಲಿನ ಮೊಣಗಂಟಿಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ರಿ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಸಹಸವಾರ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಎಡಭುಜಕ್ಕೆ ತರಚಿದ ಗಾಯ, ಬಲಮೊಣಕಾಲು, ಎಡಮುಂಗೈಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ತುಟಿಗೆ ಗುದ್ದಿದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೊರ್ವ ಸಹಸವಾರ ಪ್ರಮೋದ್ರವರ ಮುಖದ ಬಲಬದಿಗೆ , ಬಲಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಬಾಗಕ್ಕೆ , ಗದ್ದಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಗಾಯ ಹಾಗೂ ಬಲಕಾಲಿನ ಮೊಣಗಂಟಿಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿದ ಸ್ಕೂಟರ್‌‌ ಸವಾರ ವಿನಯ ರೈ ಎಂಬವರಿಗೂ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಗಾಯಾಳುಗಳು ಎಸ್ಸಿಎಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.

 

5.ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣ : ದಿನಾಂಕ 26-11-2014 ರಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್ ರವರು ತನ್ನ ಅಂಕಲ್ ನ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸರ್ವೇ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಎಡ ಕಾಲು ಮೂಳೆಮುರಿತವಾಗಿ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಯೆನೆಪೋಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ನಂತರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೇಟ್ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲದ  ಕಾರಣ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಿಷನ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೌಫಾಲ್ ಹೊಟೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಮಾಡಿ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 16-12-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 07:15 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಅಣ್ಣನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಆರೀಫ್, ಅಲ್ತಾಫ್, ಮತ್ತು ಹ್ಯಾರೀಸ್ ಎಂಬವರು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ರೂಮ್ ಗೆ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ನೀನು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತೀಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ಧದಿಂದ ಬೈದು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಅಂಗಿ ಮತ್ತು ಲುಂಗಿಯನ್ನು ಎಳೆದು ಹರಿದು ಹಾಕಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ಧದಿಂದ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಮುಖಕ್ಕೆ, ಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಮರದ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಾಕುವಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಎಡಕೈ ಗೆ ಗುದ್ದಿದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡಿರುತ್ತಾರೆ.

 

6.ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣ : ದಿನಾಂಕ 16-12-2014 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್ ಜಿ. ರವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಕೆ.ಎಸ್.ಹೆಗ್ಡೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಕೆಎ.19ಎಎ.780 ನೇ ಅಟೋ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ರಿಕ್ಷಾ ಪಾರ್ಕ್ನಿಂದ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಬರುತ್ತಾ ಸಂಜೆ 3-25 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ  ರಿಕ್ಷಾವು ಕೋಟೆಕಾರು ಗ್ರಾಮದ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಪನೀರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಮೀಪ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರ ಎದುರುನಿಂದ ಅಂದರೆ ಪನೀರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆರೋಪಿಯು ಕೆಎ-19-ಎಎ-4914 ನೇ ಅಟೋ  ರಿಕ್ಷಾವನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಣಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಟೋ ರಿಕ್ಷಾಕ್ಕೆ ಢಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಎರಡು ರಿಕ್ಷಾಗಳ ಚಾಲಕರು ರಸ್ತೆಗೆ ಎಸೆಯಲ್ಪಟ್ಟು  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ರಿಕ್ಷಾದ ಒಳಗಡೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದುದರಿಂದ ಮೈ ಕೈಗೆ ಗುದ್ದಿದ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆಅಲ್ಲದೆ ಫಿರ್ಯದಿದಾರರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ಮೊಯಿಧೀನ್ ಕುಂಞ ಎಂಬವರಿಗೆ ಎಡಕೈಗೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಎಂಬವರಿಗೆ ಕೂಡಾ ಬಲಕೈಗೆ, ಬಲಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳು ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಕೆ.ಎಸ್.ಹೆಗ್ಡೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಳರೋಗಿಯಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

 

7.ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣ : ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ವೀಣಾ ಮೆನೆಜಸ್ ರವರು ತನ್ನ ಕೆಎ-19-ಇಎಮ್‌-6319 ನೇ ಯಮಹಾ ರೇಸ್‌‌‌‌ ಸ್ಕೂಟರನಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಗಡೆ ಸಹಸವಾರರಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಕೂಟರನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಪ್ರದೀಪ ಜಾನ್ಸನ್ ಎಂಬುವರು ರಾಣಿಪುರದಿಂದ ವಾಮಂಜೂರು ಕಡೆಗೆ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ಗೋರಿಗುಡ್ಡೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07.30 ಗಂಟೆಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಪಂಪವೆಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಕಡೆಗೆ ಕೆಎ-19-ಇಡಿ-5574 ನೇ ಮೋಟಾರ ಬೈಕನ್ನು ಅದರ ಚಾಲಕ ಅತೀ ವೇಗ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾ, ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಸಹಸವಾರರಾಗಿದ್ದ ಸ್ಕೂಟರಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಫಿರ್ಯಾಧಿಯ ಎಡ ಕಾಲಿನ ತೋರು ಬೆರಳಿಗೆ ಮೂಳೆ ಮುರಿತದ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

 

Wednesday, December 17, 2014

Daily Crime Reports 17 12 2014 :

ದಿನಾಂಕ 17.12.201411:00  ಗಂಟೆ  ವರೆಗಿನ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ  ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಮೀಷನರೇಟ್‌  ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ  ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು    ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

 

ಕೊಲೆ  ಪ್ರಕರಣ

:

0

ಕೊಲೆ  ಯತ್ನ

:

0

ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ

:

0

ಸುಲಿಗೆ ಪ್ರಕರಣ

:

0

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ   

:

1

ಮನೆ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ

:

0

ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಳವು

:

0

ವಾಹನ ಕಳವು

:

1

ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಕರಣ

:

0

ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ  ಪ್ರಕರಣ

:

3

ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ        

:

1

ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆ ಪ್ರಕರಣ

:

0

ಇತರ ಪ್ರಕರಣ

:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ಮಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ಪಶ್ಚಿಮ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣ : ದಿನಾಂಕ : 15.12.2014 ರಂದು  ಸಂಜೆ 18.45 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಮನು ರವರು ನಗರದ ಉರ್ವಾಸ್ಟೋರ್  ಬಳಿ ಇರುವ ಕವಿತಾ ಬಾರ್ ಎದುರುಗಡೆ ರಸ್ತೆಯ  ಬದಿಯಲ್ಲಿ  ಮನೆಯ  ಕಡೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಯ  ಉರ್ವಾಸ್ಟೋರ್ ಕಡೆಯಿಂದ  - ಕೋಡಿಕಲ್ ಕಡೆಗೆ  ಟೆಂಪೋ ನಂಬ್ರ ಕೆಎ.19.ಸಿ.8377ನೇದನ್ನು ಅದರ ಚಾಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ರಸ್ತೆಯಾದ ಉರ್ವಾಸ್ಟೋರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೋಡಿಕಲ್ ಕಡೆಗೆ  ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ತೀರಾನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ರಸ್ತೆಯ ತೀರಾ ಬದಿಗೆ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿದ್ದು ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ  ರಕ್ತಗಾಯುಂಟಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಗ್ಗೆ ನಗರದ ಸಕಾರಿ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ ರೋಗಿಯಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದಾಗಿದೆ.

 

2.ಮಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣ : ದಿನಾಂಕ: 16-12-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 10:10 ಗಂಟೆಗೆ  ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಯೆಯ್ಯಾಡಿ ಶರ್ಬತ್ಕಟ್ಟೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೆಎ-19-ಎಸ್‌‌-6544 ನೇ ಅಕ್ಟಿವಾ ಹೋಂಡಾ ಸ್ಕೂಟರ್‌‌‌ನ್ನು ಅದರ ಸವಾರ ಆರೋಪಿ ಯಾಧವ ಎಂಬಾತನು ದಾಮೋಧರ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಎಂಬವರನ್ನು ಸಹಸವಾರನಾಗಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಮೇರಿಹಿಲ್‌‌ನಿಂದ ಕೆ.ಪಿ.ಟಿ, ಕಡೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ರಸ್ತೆಯ ನಡುವೆ ಸ್ಕಿಡ್ಆಗಿ ಬಿದ್ದು, ಸ್ಕೂಟರ್‌‌ ಸಹಸವಾರ ದಾಮೋಧರ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಎಂಬವರಿಗೆ ತಲೆಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಎ.ಜೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು  ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಗಾಯಾಳು ದಾಮೋದರ ಕೊಟ್ಟಾರಿ (68) ರವರು ಸಂಜೆ 3:40 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.

 

3.ಮಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣ : ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ವಿಕ್ರಮ್ ನಾರಾಯಣ ಸಿಂಗ್ ರವರು ಮೂಲತಃ ಮುಂಬೈ ಯವರಾಗಿದ್ದು, ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ  ಪ್ರಸ್ತುತ ಪದವಿನಂಗಡಿಯ ತೃಷ್ಣಾ ಹೊಟೇಲಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಯೆಯ್ಯಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನ ಹಿಂಬದಿ ಜಯರಾಮ್ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ತಮ್ಮನ ಆರ್.ಸಿ ಮಾಲಕತ್ವದ MH 02 CU 5890 ನೇ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ, ಚಾಸೀಸ್ ನಂಬ್ರ:MD2DSJZZZVWB30632, ಇಂಜಿನ್ ನಂಬ್ರ: JZMBVB17249    2012ನೇ ಮೊಡೆಲಿನ ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ ರೂ.45,000/-  ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಕಪ್ಪು ಮರೂನ್ ಬಣ್ಣದ ಬಜಾಜ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ದ್ವಿ-ಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ: 11-12-2014ರ ರಾತ್ರಿ 21-30 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 12-12-2014ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 08-30 ಗಂಟೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಸದ್ರಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದ ಸದ್ರಿ ದ್ವಿ-ಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವುದಾಗಿದೆ, ಸದ್ರಿ ಕಳವಾದ ದ್ವಿ-ಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಕಳವಾದ ದಿನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಾಗೂ ನಗರದ ಇತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗದೇ ಇರುವುದಾಗಿದೆ.

 

4.ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣ : ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು  ನಿಡ್ಡೋಡಿ  ಅಂಚೆ ಮತ್ತು  ಗ್ರಾಮದ  ರತನಗಿರಿ  ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ  ಜ್ಞಾನರತ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್  & ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್‌  ಇದರ ಇದರ ಮಾಲಿಕರಾದ ಆರೋಪಿ ಶ್ರೀ  ಭಾಸ್ಕರ ಗೌಡ  ಎಂಬವರು  ತನ್ನ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನ  ಎಜುಕೇಶನ್ಅಂಡ್ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್  ನೌಕರರಿಂದ 2013 ನೇ ಇಸವಿಯ  6 ನೇ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ 2014ನೇ ಇಸವಿಯ 07ನೇ   ತಿಂಗಳಿನ ವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ  ನೌಕರರ  ಭವಿಷ್ಯ  ನಿಧಿ ಫಂಡ್ಗೆಂದು  ಒಟ್ಟು  ರೂಪಾಯಿ  72,712./- ( ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು  ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ) ಯನ್ನು ನೌಕರರಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರೂ  ಕೂಡಾ  ಸದ್ರಿ ನಗದು  ಹಣವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯ  ನಿಧಿ ಕಂತಿಗೆ  ವ್ಯವಹಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಜಮಾ  ಮಾಡದೆ, ಹಣವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿ ಅಪರಾಧಿಕ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹವನ್ನು ಎಸಗಿರುತ್ತಾರೆ.

 

5.ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣ : ದಿನಾಂಕ: 15-12-2014 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಪ್ರಸಾದ್ರವರು ಕೆಎ-19-ಸಿ-7519 ನೇ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೀಲೇಶ್ವರದಿಂದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಸಜೀಪ ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರುವ ವಿನಿಯರ್ಶೀಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಾರಿಯನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ತಲಪಾಡಿ ಕೆಸಿರೋಡ್ನಿಂದ ನಾಟೆಕಲ್ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 1-45 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕೋಟೆಕಾರು ಗ್ರಾಮದ ಕೊಂಡಾಣ ದೈವಸ್ಥಾನದ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ತಲುಪುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೆಎ-19-ಆರ್‌-9574ನೇ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೂರು ಜನ ಆರೋಪಿಗಳು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅಡ್ಡ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಲ್ಲಿ "ನಿನ್ನ ಲಾರಿಯ ಧನಿ ಯಾರು" ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಲಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಸುಮಾರು 100 ಮೀಟರ್ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆರೋಪಿಗಳು ಅವರ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಲಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಲಾರಿಯನ್ನು ತಡೆದು ಒಬ್ಬನು ಲಾರಿ ಚಾಲಕನ ಕಡೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಲಾರಿಯ ಎಡಗಡೆ ಹತ್ತಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹತ್ತಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಚೂರಿ ತೋರಿಸಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಬೇಗನೆ ತೆಗೆಯಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಚೂರಿಯಲ್ಲಿ ತಿವಿಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಲಾರಿಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಆರೋಪಿಗಳು ಲಾರಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳು ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರರ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅಡ್ಡ ತಡೆದು ದರೋಡೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುವುದಾಗಿದೆ.

 

6.ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣ : ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮರಿಯಮ್ಮ ತಾಹಿರಾ ರವರನ್ನು ಆರೋಪಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ಬಶೀರ್ಎಂಬವರು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳು ಆಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಇವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಆರೋಪಿಯು ಅನೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು, ನಂತರ ಆರೋಪಿಯು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ವಿನಾಃ ಕಾರಣ ಬೈದು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ದಿನಾಂಕ. 16-12-2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮಯ ಆರೋಪಿಯು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ವಾಪಾಸು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಲ್ಲಿ ಊಟ ಬಡಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ಫೋನ್ನಿಂದ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಅಸೌಖ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ತನ್ನ ತಂದೆಯವರು ತೀರಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಬೇಗನೆ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಮೊಬೈಲ್ಪೋನನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಪ್ರಕರಣದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಬಳಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಗುದ್ದಿದಲ್ಲದೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು, ಕುಕ್ಕರ್ನಿಂದ ತಲೆಗೆ, ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹೊಡೆದು ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

 

7.ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣ : ದಿನಾಂಕ: 16.12.2014 ರಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ. ಮೋಹನ್ ರವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30 ಗಂಟೆಗೆ ಅಡು ಮರೋಳಿ ಮಾರಿಕಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನದ  ಎದುರು ಜಯನಗರದಿಂದ ತಾರೆತೋಟ ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಿರುವು ರಸ್ತೆ ಬಲ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂಗಿ ಮಮತಾ ಎಂಬವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ವೇಳೆ ಜಯನಗರದಿಂದ ತಾರೇತೋಟ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕೆಎ-19-ಸಿ-1500  ನಂಬ್ರದ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅದರ ಚಾಲಕ ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಬಲ ಬದಿಗೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ  ಎಡ ಕಾಲಿಗೆ ತಾಗಿ ಪಾದದ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆಗಾಯಗೊಂಡ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರನ್ನು ಅವರ ತಂಗಿ ಮಮತಾ ಎಂಬುವರು ಒಂದು ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಮಂಗಳೂರು ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್‌. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಳರೋಗಿಯಾಗಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.